تیم اساتید مهرازی:

امیرحسین مهدی‌زاده
میلاد رستمی
مرضیه زارع
رامین خطیبی
یاسمن مولوی
شریف رضوی
مسعود طالاری
عطا فروغی
ماندانا درخشانفـر
شیدا جعفری
فرشید باغستانی