سرفصلهای دوره: • مبانی اسکیس و عناصر اولیه طراحی (نقطه، خط، اشکال، هاشور، احجام، فرم ها)؛ • اسکیس و اصول پرسپکتیو خطوط موازی با دست آزاد؛ • اسکیس و اصول سیستم تصویری، تصاویر هندسی با دست آزاد؛ • اسکیس و اصول پرسپکتیو کاربردی با دست آزاد شامل: پرسپکتیو یک نقطه ای، پرسپکتیو دو نقطه ای و پرسپکتیو سه نقطه ای؛ • اسکیس و تکنیک های راندو تک رنگ؛ • اسکیس و طراحی دست آزاد موضوعی فضاهای معماری و معماری داخلی. پروژه و تحلیل؛ • اسکیس و طراحی عناصر معماری و المان های محیطی و طبیعت سرفصلهای دوره: • مبانی اسکیس و عناصر اولیه طراحی (نقطه، خط، اشکال، هاشور، احجام، فرم ها)؛ • اسکیس و اصول پرسپکتیو خطوط موازی با دست آزاد؛ • اسکیس و اصول سیستم تصویری، تصاویر هندسی با دست آزاد؛ • اسکیس و اصول پرسپکتیو کاربردی با دست آزاد شامل: پرسپکتیو یک نقطه ای، پرسپکتیو دو نقطه ای و پرسپکتیو سه نقطه ای؛ • اسکیس و تکنیک های راندو تک رنگ؛ • اسکیس و طراحی دست آزاد موضوعی فضاهای معماری و معماری داخلی. پروژه و تحلیل؛ • اسکیس و طراحی عناصر معماری و المان های محیطی و طبیعت
 لیست کلاس های در حال ثبت نام :
شروعدوره آموزشیروز برگزاریساعتظرفیتثبت نام
1395/1/20
:: 3Ds Max - کد 9501
جمعه
9 الی 12
17 نفر
1394/11/23
:: پکیج مرمت - 9402
5شنبه و جمعه
9 الی 18
9 نفر
1395/1/20
:: اسکیس - کد 9501
جمعه
9 الی 13
19 نفر
1394/12/13
:: فتوشاپ (گروه معماری) - کد 9405
پنجشنبه
15 الی 18
20 نفر
1394/11/6
:: فاز 2 معماری - 9403 +++ آغاز شده +++
سه شنبه
17 الی 20
6 نفر
1394/12/9
:: Revit - کد 9405
جمعه
12 الی 15
10 نفر
1394/12/7
:: Rhino - کد 9406
جمعه
15 الی 18
10 نفر
1394/12/9
:: َAutoCad - کد 9410
دوشنبه
15 الی 18
19 نفر