پکیج 1: 3Ds Max + Vray + پست پرداکت / شیت بندی این پکیج بصورت فشرده در 38 ساعت برگزار می شود و در پایان دانشجویان به انتخاب خود در یکی از کارگاه های پست پرداکشن (برای دانشجویانی که فتوشاپ می دانند) و شیت بندی (برای دانشجویانی که در فتوشاپ ضعف دارند) شرکت می کنند. پکیج 1: 3Ds Max + Vray + پست پرداکت / شیت بندی این پکیج بصورت فشرده در 38 ساعت برگزار می شود و در پایان دانشجویان به انتخاب خود در یکی از کارگاه های پست پرداکشن (برای دانشجویانی که فتوشاپ می دانند) و شیت بندی (برای دانشجویانی که در فتوشاپ ضعف دارند) شرکت می کنند. پکیج 1: 3Ds Max + Vray + پست پرداکت / شیت بندی این پکیج بصورت فشرده در 38 ساعت برگزار می شود و در پایان دانشجویان به انتخاب خود در یکی از کارگاه های پست پرداکشن (برای دانشجویانی که فتوشاپ می دانند) و شیت بندی (برای دانشجویانی که در فتوشاپ ضعف دارند) شرکت می کنند. پکیج 1: 3Ds Max + Vray + پست پرداکت / شیت بندی این پکیج بصورت فشرده در 38 ساعت برگزار می شود و در پایان دانشجویان به انتخاب خود در یکی از کارگاه های پست پرداکشن (برای دانشجویانی که فتوشاپ می دانند) و شیت بندی (برای دانشجویانی که در فتوشاپ ضعف دارند) شرکت می کنند. پکیج 1: 3Ds Max + Vray + پست پرداکت / شیت بندی این پکیج بصورت فشرده در 38 ساعت برگزار می شود و در پایان دانشجویان به انتخاب خود در یکی از کارگاه های پست پرداکشن (برای دانشجویانی که فتوشاپ می دانند) و شیت بندی (برای دانشجویانی که در فتوشاپ ضعف دارند) شرکت می کنند.
 لیست کلاس های در حال ثبت نام :
شروعدوره آموزشیروز برگزاریساعتظرفیتثبت نام
1395/5/20
:: پکیج 2: 3Ds Max + Vray + پست پرداکت / شیت بندی
یکشنیه و چهارشنبه
12 الی 15
16 نفر
1395/3/23
:: اسکیس - کد 9502
یکشنبه و سه شنبه
17 الی 20
20 نفر
1395/3/27
:: فاز 2 معماری - کد 9502
سه شنبه
17 الی 20
18 نفر
1395/3/27
:: فتوشاپ (گروه معماری) - کد 9502
پنجشنبه
12 الی 15
17 نفر
1395/3/29
:: V-ray - کد 9502
شنبه
15 الی 18
19 نفر
1395/3/28
:: Rhino - کد 9502
جمعه
15 الی 18
17 نفر
1395/3/29
:: 3Ds Max - کد 9502
پنجشنبه
9 الی 12
15 نفر
1395/3/30
:: Revit - کد 9502
جمعه
12 الی 15
14 نفر
1395/3/24
:: AutoCad - کد 9501
دوشنبه
15 الی 18
7 نفر