مدلسازی با Revit

کارگاه مدلسازی با رویت (Revit Workshop)

 

طول دوره: 15ساعت

 

سرفصلهای دوره:

• مباحث پایه و اولیه

• آشنایی با محیط نرم افزار رویت
• مرور دستورهای نرم افزار
• اصول طراحی و مدلسازی
• درک محیط نرم افزار رویت
• ابزارهای طراحی و مدلسازی
• اتود اولیه طرح ها
• قابلیتهای رویت در طراحی مدلهای پیچیده و پارامتریک
• ترسیم فرم ها و احجام مختلف
• طراحی پارامتریک

 

استاد: مهندس کیا تدین