تحلیل سازه های سنتی

تحلیل سازه های سنتی و تاریخی با نرم افزار ABAQUS

 

طول دوره: 20 ساعت

 

سرفصلهای دوره:

 

آشنایی با نرم افزار ABAQUS و راه اندازی آن
 
آشنایی با روش المان محدود در مسائل مهندسی
 
کار با مدولهای مختلف نرم افزار ABAQUS
مدول PART : مدلسازی
ساخت و مدلسازی سازه های سنتی مانند طاق، گنبد، دیوارهای آجری و ...
 
مدول Property : خواص مواد
آشنایی با خواص مواد مصالح مختلف سازه های سنتی ماند خاک، آجر و  بتون
چه زمانی آجر دچار ترک و شکستگی می شود؟
چه زمانی یک دیوار بتونی تخریب می شود؟
مصالح در برابر کشیده شدن و فشرده شدن چه واکنشی نشان می دهند؟
 
مدول Assembly : مونتاژ و یکپارچه سازی
در این قسمت روش قرارگیری و چیدمان آجرها بر روی هم، دیوار چینی و ... فراگرفته می شود.
 
مدول STEP : تعریف مراحل حل و نوع تحلیل
چه تحلیلی می خواهیم انجام دهیم؟
در این قسمت مشخص می کنیم که چه نوع تحلیل می خواهیم انجام دهیم. شبیه سازی زلزله و یا تحلیل تأثیر وزن و بار برف انجام می شود.
در آخر تحلیل چه پارامتری را می خواهیم مشاهده کنیم؟
 
مدول Load : بارگذاری و شرایط مرزی
با توجه به نوع تحلیل مشخص شده در مرحله قبل، بارگذاری انجام می شود.
در پدیده زلزله می بایست جابجایی زمین تعریف شود.
برای تحلیل وزن ساختمان، بارهای وزنی تعریف می شود.
مثلاً بار وزن طاق بر روی دیوارها اعمال می شود.
 
مدول Interaction : برخورد
برهم کنش اعضای ساختمان تعریف می شود. درواقع برخورد بین قسمتهای مختلف مانند آجرها با هم، طاق با سقف و سقف با دیوارها تعریف می شود.
 
مدول Mesh : شبکه بندی
شبکه بندی مدل های ایجاد شده مانند طاق ها، دیوارها، ستونها، گنبدها و ...
 
مدول Job : حل مسأله
 
مدول Visualization : مشاهده نتایج و تعریف خروجی ها
مشاهده تأثیر وزن طاق بر روی بنا
مشاهده تأثیر وزن گنبد و بار برف بر روی بنا
مشاهده تأثیر زلزله بر روی بنا
شناخت اثرات تخریبهای ایجاد شده در تحلیل های صورت گرفته، ترمیم و تقویت بنا
 
* انجام تحلیل با نرم نرم افزار ABAQUS
 
تحلیل تیرهای استفاده شده در بناهای تاریخی
تحلیل بررسی وزن و بار برف بر روی طاق ها، گنبدها، سقف، دیوار و ...
تحلیل زلزله بنا
 

استاد: مهندس میلاد شهسواری