اریگامی و معماری
کارگاه ساخت فرمهای پایه معماری با اریگامی
مدرس: سعید عباسپور
طول دوره: 8 ساعت
 
1. آموزش
در این بخش مفاهیم و روش های اولیه به صورت تکوینی و همراه با تمرین عملی انجام خواهد شد.


 
- تقسیم بندی صفحه به کمک تا
- گسترش مدولهای تاشو
- احجام پیچشی
- پوسته های سهموی و هشتی
- خمش در صفحه
 
2. ساخت
در این بخش هنرجویان باید بر اساس آموخته های بخش قبلی 
حجم و فرم جدیدی طراحی و اجرا کنند